Categories
Indonesia Tutorials Videos

Selamat datang di tutorial pelatihan NUADU untuk guru dan siswa!

Di halaman ini, Anda dapat menemukan video tutorial tentang berbagai fungsi NUADU untuk memungkinkan Anda dan siswa Anda mencapai target dan tujuan pembelajaran.

Sebagai guru, NUADU melengkapi Anda dengan perangkat untuk memaksimalkan kemampuan siswa Anda untuk mencapai target akademik mereka, menikmati proses belajar serta belajar dengan mudah dan nyaman di mana saja, kapan saja. Video-video ini memberikan keterampilan yang penting bagi guru, mulai dari cara memberikan aktivitas kepada siswa, cara membuat bahan ajar dan soal latihan secara mandiri, dan cara mudah memeriksa hasil belajar dan perkembangan belajar siswa dalam jangka panjang menggunakan sistem penilaian otomatis dan analisis data yang kuat.

Bagi siswa, video tutorial ini akan memberi mereka kemudahan untuk mengikuti panduan tentang bagaimana menggunakan semua fungsi yang mereka butuhkan di NUADU. Mereka akan mampu menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan serta mengambil peran dari otonomi pembelajaran dengan memonitor hasil dan perkembangan belajar mereka berdasarkan mata pelajaran, topik, tujuan pembelajaran dan keterampilan kognitif.


Categories
Main Page Tutorials Videos

Welcome to the NUADU training tutorials for teachers and students!

Here you can find a playlist of 23 tutorial videos on a wide range of NUADU functionalities to enable you and your students to meet your academic targets and goals.

As teachers, NUADU equips you with the tools to empower your students to reach their academic ambitions, enjoy the learning process and to study easily and conveniently anywhere, anytime. These videos provide teachers with the essential NUADU skills from how to assign activities to students, how to create your own resources and questions, and how to effortlessly check student results and long-term progress using the powerful auto-marking system and data analytics.

For students, these tutorial videos will give them an easy to follow guide on how to perform all the functions they require on NUADU. They will be able to successfully complete their assigned activities, as well as take autonomy of their own learning by keeping track of their results and progress in the areas of subjects, topics, learning objectives and cognitive skills.


NUADU Indonesia Tutorials


NUADU Plilippines Tutorials


NUADU Vietnam Tutorials

Categories
Poland

Nowy Rok Szkolny

NUADU Rok Szkolny 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 ponad 120 polskich szkół będzie korzystać z NUADU. Nasz system pomaga nauczycielom i uczniom w kartkówkach, sprawdzianach, egzaminach i nie tylko 🙂 Wszystkim zaangażowanym w proces szkolnej edukacji życzymy ZDROWIA, SUKCESÓW i UŚMIECHU!

Categories
Indonesia Offer

Persiapkan siswa Anda untuk ujian IELTS, TOEIC, dan TOEFL ITP

Platform penilaian online NUADU menawarkan ujian bahasa yang selaras secara internasional dan contoh ujian untuk TOEIC, IELTS, dan EPIT (setara dengan TOEFL-ITP), dilakukan secara online dan penilaian secara otomatis dengan hasil berdasarkan data. Ujian Bahasa Inggris NUADU telah diikuti oleh ribuan peserta tes dari universitas dan sekolah bahasa swasta di seluruh dunia. Program ini juga cocok untuk diterapkan program belajar pegawai korporat.

TINGKATKAN SKALABILITAS DAN EFISIENSI ANDA

Dikombinasikan dengan konten bersertifikat dari Innova Press, NUADU merupakan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk melakukan evaluasi kemahiran serta untuk melakukan latihan ujian Bahasa Inggris. Anda mendapatkan hasil langsung berdasarkan penilaian otomatis dengan data sub-keterampilan yang melengkapi metrik penilaian ujian dan CEFR. Dan Anda tidak perlu membatasi kegiatan mengajar Anda pada ruang kelas Anda.

MENINGKATKAN METRIK KEBERHASILAN SEKOLAH

Alat penilaian NUADU memberikan data penilaian yang andal dan akurat berdasarkan kinerja siswa. Data ini mengukur kekuatan dan kelemahan siswa di tingkat keterampilan dan sub-keterampilan. Memprediksi nilai sebelum mengambil ujian nyata yang mahal, serta meningkatkan kenyamanan dan efektivitas siswa.

MENAWARKAN FLEKSIBILITAS BAGI PARA SISWA

Peserta didik dapat berlatih secara efektif untuk mencapai skor yang ditargetkan dengan menggunakan sistem belajar mandiri, hasil otomatis, feedback yang cepat, dan identifikasi kemajuan selama proses belajar. Dengan sumber materi bersertifikat dengan pertanyaan dan tambahan soal di semua kategori ujian, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja.

PUSATKAN DATA ANDA DAN PANTAU KINERJA PARA SISWA

Karena semua ujian disampaikan pada platform NUADU yang bersifat kelembagaan, sekolah dan universitas swasta dapat memiliki akses penuh untuk seluruh data yang berwadah di satu tempat.

HINDARI KECURANGAN

Beberapa paket ujian yang tersedia pada platform NUADU membantu mencegah terjadinya kecurangan. Dalam platform NUADU, paket materi diperbaharui setiap 6 bulan.

PERTANYAAN BERBASIS KETERAMPILAN

Disesuaikan dengan jenis ujiannya, IELTS, TOEIC, dan EPIT, NUADU memberikan tipe soal Listening, Reading, Speaking, dan Writing di dalam program ini.

PENAWARAN FLEKSIBEL

Penawaran fleksibel untuk berlangganan program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Salah satunya, kami menyediakan personalisasi program ini dengan logo institusi yang terkait.

english-exams.nuadu.com

Categories
Offer Vietnam

Luyện thi IELTS, TOEIC và TOEFL ITP

Thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến của NUADU, thí sinh có thể tham dự các kỳ thi ngoại ngữ liên kết quốc tế và các kỳ thi thử TOEIC, IELTS và EPIT (TOEFL-ITP) trực tuyến và được chấm điểm thi tự động dựa trên kết quả từ hệ thống dữ liệu. Các kỳ thi tiếng Anh của NUADU đã được thực hiện bởi hàng nghìn thí sinh từ các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ trên khắp thế giới. Ngoài ra hệ thống còn phù hợp cho việc đào tạo nhân viên tại công ty!

TĂNG KỸ NĂNG VÀ HIỆU QUẢ LUYỆN THI

Với nội dung luyện thi được chứng nhận bởi Innova Press, NUADU là con đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn để đánh giá trình độ tiếng Anh cũng như thực hiện các bài thi thử. Thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay lập tức với hệ thống chấm điểm tự động dựa theo dữ liệu khung điểm thi và CEFR. Học viên sẽ được trải nghiệm học tập không giới hạn khi không phải tham gia học trên lớp mà hoàn toàn có thể học trực tuyến.

CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG

Công cụ đánh giá NUADU cung cấp dữ liệu đánh giá chính xác và đáng tin cậy dựa trên kết quả học tập của học viên. Hệ thống có thể đo lường điểm mạnh và điểm yếu của học viên trên cấp độ của các kỹ năng và kỹ năng phụ. Dự đoán điểm trước khi tham gia kỳ thi giúp học viên cảm thấy thoải mái và có kế hoạch học tập hiệu quả hơn.

LUYỆN THI LINH HOẠT HƠN

Học viên có thể luyện tập một cách hiệu quả để đạt được điểm mục tiêu bằng cách sử dụng phương pháp tự học, nhận kết quả tự động, phản hồi tức thì và theo dõi tiến độ học tập. Nguồn tài liệu học tập được chứng nhận và cung cấp đầy đủ các dạng câu hỏi trong tất cả các phần thi. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.

TẬP TRUNG HÓA DỮ LIỆU VÀ THEO DÕI HIỆU QUẢ HỌC TẬP

Tất cả các kỳ thi được cài đặt trên nền tảng NUADU nên các trung tâm đào tạo và trường đại học có toàn quyền truy cập vào dữ liệu ở cùng một nơi.

TRÁNH TIÊU CỰC TRONG THI CỬ

Hệ thống có rất nhiều bài thi có sẵn nên sẽ hạn chế gian lận thi cử. Các bài thi mới được tải lên 6 tháng một lần.

CÂU HỎI THỰC HÀNH dựa trên KỸ NĂNG

Tùy thuộc vào loại bài thi, IELTS, TOEIC và EPIT, hệ thống sẽ cung cấp các dạng câu hỏi Nghe, Đọc, Nói và Viết.

CÁC GÓI BÀI THI LINH HOẠT

Ưu đãi linh hoạt khi mua các gói thi tùy theo nhu cầu của trường. Có thể thay đổi thành logo của trường khi tổ chức thi.

english-exams.nuadu.com

Categories
Main Page Offer

Prepare your students for IELTS, TOEIC, and TOEFL ITP tests

NUADU’s online assessment platform offers internationally aligned language exams and mock exams for TOEIC, IELTS, and EPIT (TOEFL-ITP aligned), conducted online and automatically marked with data-driven results. NUADU English Exams have been taken by thousands of test takers from universities and private language schools around the world. Also suitable for corporate learning!

Increase your scalability and efficiency

Combined with certified content by Innova Press, NUADU is a faster and cheaper way of conducting English level evaluation as well as conducting mock-exams. You get immediate results based on automatic marking with sub-skill data following exam scoring metric and CEFR. And you don’t have to limit your operations to the size of your classroom.

Improve school success metrics

NUADU assessment tool delivers reliable and accurate assessment data based on students’ performance. It measures students’ strengths and weaknesses at both skill and sub-skill levels. Predicting scores before taking the costly real exam increases students’ comfort and effectiveness.

Offer flexibility for learners

Learners can practice effectively to achieve their target score using self-study, automated results, instant feedback, and progress tracking. Certified learning resources with questions and supplementary resources in all exam categories. Allows for learning at any time, any place on any device.

Centralize your data and monitor learner’s performance

As all exams are delivered on the NUADU institutional platform, private learning schools and universities have full access to the data in one place.

Avoid cheating

Multiple packages of exams available on the platform helps to prevent cheating. Fresh packages are uploaded every 6 months.

Skill-based practice questions

Depending on the type of exam, IELTS, TOEIC, and EPIT offer Listening, Reading, Speaking and Writing types of questions.

Flexible offer

Flexible offer for purchasing packages of tests depending on institution need. Personalization with institution logo is available.

english-exams.nuadu.com

Categories
Indonesia Main Page News Offer

Lenovo laptops & NUADU bundle

We are excited to inform, that Lenovo laptops with instant access to NUADU are now available in Indonesia.

Bundled with Lenovo hardware, our learning and assessment platform provides a complete solution for blended and distance learning, online education, and exams. NUADU comes with a three-year license for the learning content for National and International curricula, question banks, and implementation service.

This special offer was prepared jointly by Lenovo and NUADU for the schools in Indonesia. Lenovo and NUADU believe that transforming education is critical for society’s development, and Lenovo has always been proud to provide smarter technologies that engineer smarter classrooms for students. As the education environment is continuously changing, our close collaboration with Lenovo will ensure educators to be able to keep up with the new ways of teachings as students switch to online platforms and distance learning. Through this collaboration, Lenovo and NUADU aspire to provide innovation that meets the demands of distance learning and aids institution with their education transformation journey.

For the schools using National Curriculum, NUADU provides content from renowned educational publishers, available for Primary level 1 – 6 and Secondary level 7 – 12. Over 28,000 resources are available for Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi and Sosiologi.

For the schools using international curricula, NUADU provides internationally renowned Cambridge and Singapore curriculum for the subjects of Cambridge Primary Curriculum level 1 – 6 for Maths and Science with over 13,000 resources available, and Singapore Primary and Lower Secondary for English, Maths, and Science with over 18,000 resources available.

For business enquiries please contact Stella Djajasaputra – sdjajasaputr@lenovo.com

Categories
Indonesia News Offer

Dengan gembira kami informasikan bahwa laptop Lenovo dengan akses NUADU sekarang tersedia di Indonesia

Menggunakan laptop Lenovo, platform pembelajaran dan penilaian kami menyediakan solusi menyeluruh untuk ‘blended learning’ (gabungan metode tatap muka dan online), pembelajaran jarak jauh, pendidikan online, ataupun ujian.

NUADU dilengkapi dengan lisensi tiga tahun untuk konten pembelajaran yang mencakup kurikulum Nasional dan Internasional, bank soal, dan layanan implementasi.

Penawaran khusus ini hadir atas hasil kolaborasi Lenovo dan NUADU untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Lenovo dan NUADU percaya bahwa transformasi pendidikan sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan Lenovo bangga dapat selalu menyediakan teknologi yang lebih canggih agar dapat memfasilitasi ruang kelas yang lebih cerdas untuk siswa. Seiring lingkungan pendidikan yang terus berubah, kolaborasi erat kami dengan Lenovo ini akan memastikan para pendidik dapat mengikuti cara-cara pengajaran baru ketika siswa beralih ke platform online dan pembelajaran jarak jauh. Melalui kolaborasi ini, Lenovo dan NUADU bercita-cita untuk memberikan inovasi yang memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh dan membantu institusi dalam menjalankan transformasi pendidikan mereka.

Untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum Nasional, NUADU menyediakan konten dari penerbit pendidikan terkenal, tersedia untuk tingkat Dasar 1 – 6 dan tingkat Menengah 7 – 12. Lebih dari 28.000 sumber pembelajaran tersedia untuk Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP , Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi.

Untuk sekolah yang menggunakan kurikulum internasional, NUADU menyediakan kurikulum Cambridge dan Singapura yang terkenal secara internasional untuk mata pelajaran Cambridge Kurikulum Tingkat 1 – 6 untuk Matematika dan Ilmu Pengetahuan dengan lebih dari 13.000 sumber pembelajaran yang tersedia, dan Sekolah Dasar dan Menengah Singapura untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains dengan tersedia lebih dari 18.000 sumber pembelajaran.

Untuk informasi terkait kerjasama dapat menghubungi Stella Djajasaputra – sdajajasaputr@lenovo.com

lenovo laptop
Categories
Articles Indonesia News

NUADU Testimonials

“We are implementing NUADU by providing a computer lab as the examination room for the students. Other than that, students also need to use their own gadgets at home to do the exercises given by the teachers through NUADU.

Applying NUADU to our education system, by the students and the teachers, is very easy to do because NUADU has a clear and neat interface. In addition to that, NUADU also provides an extensive question bank that could be usedby teachers to measure the competence of their students.

And if needed, the teachers could also input their own questions to be done by the students through NUADU. The teachers could give the assesment live so that they could monitor each of the students while doing their exercises.

Teachers can identify which students need follow-up on their competence in doing an exercise or task, and which students need more enrichment in a particular subject. We are really grateful that we able to adopt NUADU to our system in this academic year.”

Aguswondo, Principal of Lower Secondary School
Methodist Pelita Kasih Medan


“For NUADU itself, I think this platform will be a great help, especially in terms of the student’s formative activities, saving teacher’s times and making it more effective and efficient. This also will motivate the students to do more practices on the subjects.”

Teachers,
SD Dian Harapan Makassar


“NUADU is quite helpful and useful for the teachers and students. Not only does it make the learning process easier, but it also helps the teachers correct assignments and examinations. NUADU provides interesting and easy features to be applied, especially for the question bank.

It’s very easy to access NUADU. We can log in from various devices, especially mobile phones and laptops. NUADU is also convenient to integrate with the blended learning system and online classroom method. Most importantly, by using NUADU, the teachers will not spend too much time in assessing students’ tasks because it could be downloaded with a very detail evaluation.

Thank you, NUADU”

Ibu Enya Novita, M.Pd, Head of Curriculum
School SMP Muhammadiyah 17 Plus Surabaya


“I believe NUADU will be a great help for us to develop, not only as a teacher, but also as an institution.

NUADU will also help our students to extend their potentials, so they can be a great future for Indonesia. Last thing to say, keep beyond expectation and going beyond expectations and limitations. Great work NUADU!”

Ervid, Principal
SMA YHS Makassar

Categories
News Philippines

Education Continuity Plan Webinar

How is education possible during a global pandemic? These and other questions were addressed by the five-day Education Continuity Plan webinar series for teachers and school administrators. Big Pond Enterprises, in partnership with NUADU and Microsoft Philippines, organized the online sessions which ran from May 25-29 2020.

The webinar series gave a holistic view of the current state of our education system, looking beyond the mindset of “We can’t have face-to-face classes so we’ll make do with online classes.” Instead, resource persons from the education and technology sectors provided innovative solutions to help teachers reach their goals during the new normal.

Day 1: Philippine Education Landscape Under the New Normal by Mr. Paolo Balinas

Mr. Balinas emphasized that clear leadership and policies are crucial. He also highlighted how the pandemic has opened new ways of thinking education, with the widespread acceptance of using cloud technologies in teaching and filling educational gaps. Microsoft Teams can serve as the hub where such new learning modes can be facilitated.

Formulating Your School’s Education Continuity Plan by Ms. Cherylle Ramos

Ms. Ramos proposed that in a VUCA (volatile, uncertain, complex, and ambiguous) world, we need a solution that also has VUCA (vision, understanding, clarity, agility). She stressed that in building an education continuity plan, one must factor in leadership and culture, the teachers and their professional learning, the students’ learning experiences, assessment and accountability, and the needed infrastructure.

Day 2: Pedagogical Framework in Choosing the Right Content and Tools by Ms. Emie Baylon

Ms. Baylon showed how teachers can establish a good workflow for remote learning. She identified the key elements, including setting up of a conducive learning environment while factoring in the realities of social distancing and other restrictions. She also emphasized that one’s purpose directs the use of technology, which can aid in creating meaningful learning environments and set the pace of learning.

Day 3:  Strategies on How to Use Microsoft 365 and Teams for Online Teaching by Mr. Raymond Africa

Mr. Africa showed how to use Microsoft 365 and Teams in conducting remote learning, a strategic, measured approach to ensure students’ meets are met. He also pointed out that NUADU is linked to Microsoft 365 and Teams, making it a seamless and effective learning management system.

Day 4:  Automate Assignments and Assessments to Validate Student Learning by Mr. Sylvester Escobia

Mr. Escobia gave a detailed presentation on how NUADU provides a full home-based learning solution, providing not only automated assessment but also a tool for the preparation and facilitation of lessons. He then said that the current learning continuity plan need not be a stop-gap solution, but could be implemented into regular educational instruction even after the pandemic.

Day 5: Upskill Through Microsoft Certification and Generate Additional School Income by Mr. Francis Hernandez

Mr. Hernandez presented how Microsoft certification provides skills needed by new employers, allowing students new opportunities for employment, for teachers to build new competencies and career growth, and for schools to gain value over other schools, offer these certification programs relevant to current technologies, and consequently more revenue.

Did you miss this webinar series? You can watch the recorded sessions for free on the Big Pond Facebook page.

Interested in using technology for you as part of your school’s education continuity plan? Contact us to schedule a demo today!