Categories
Language Exams Main Page Offer

Prepare your students for IELTS, TOEIC, and TOEFL ITP tests

NUADU’s online assessment platform offers internationally aligned language exams and mock exams for TOEIC, IELTS, and EPIT (TOEFL-ITP aligned), conducted online and automatically marked with data-driven results. NUADU English Exams have been taken by thousands of test takers from universities and private language schools around the world. Also suitable for corporate learning!

Increase your scalability and efficiency

Combined with certified content by Innova Press, NUADU is a faster and cheaper way of conducting English level evaluation as well as conducting mock-exams. You get immediate results based on automatic marking with sub-skill data following exam scoring metric and CEFR. And you don’t have to limit your operations to the size of your classroom.

Improve school success metrics

NUADU assessment tool delivers reliable and accurate assessment data based on students’ performance. It measures students’ strengths and weaknesses at both skill and sub-skill levels. Predicting scores before taking the costly real exam increases students’ comfort and effectiveness.

Offer flexibility for learners

Learners can practice effectively to achieve their target score using self-study, automated results, instant feedback, and progress tracking. Certified learning resources with questions and supplementary resources in all exam categories. Allows for learning at any time, any place on any device.

Centralize your data and monitor learner’s performance

As all exams are delivered on the NUADU institutional platform, private learning schools and universities have full access to the data in one place.

Avoid cheating

Multiple packages of exams available on the platform helps to prevent cheating. Fresh packages are uploaded every 6 months.

Skill-based practice questions

Depending on the type of exam, IELTS, TOEIC, and EPIT offer Listening, Reading, Speaking and Writing types of questions.

Flexible offer

Flexible offer for purchasing packages of tests depending on institution need. Personalization with institution logo is available.

english-exams.nuadu.com

Categories
Language Exams Main Page Offer

Measure young learners’ English skills

The Young Learners Examinations (YLE) are examinations offered for young learners, aligned with the Cambridge Young Learner’s English Tests (CYLET) content and are designed for students aged between 7 to 12 years old who are learning English as a second or additional language.

There are three levels to the examinations; Starters, Movers and Flyers, which all test students’ abilities in all four English skills; listening, speaking, reading and writing, and students can start at a level that is suited to their current English ability, as assessed by their teacher.

The YLE content introduces students to everyday spoken and written English in an engaging, fun and methodical way to help children gain knowledge and confidence to learn and improve their English. The materials provided are designed specifically for younger learners using interesting, colourful and vibrant pictures with relatable characters and topics to widen their vocabulary and comprehension skills.

The examinations are structured in three sections; Listening, Reading and Writing, and Speaking and are conducted in a low-pressure and enjoyable way to ensure young learners and comfortable and confident. Students receive a report card after completing their examination which awards them shields for each section of the exam. Students can receive between one to five shields in each section which indicate their strengths and areas for improvement.

english-exams.nuadu.com

Categories
Indonesia Offer

Persiapkan siswa Anda untuk ujian IELTS, TOEIC, dan TOEFL ITP

Platform penilaian online NUADU menawarkan ujian bahasa yang selaras secara internasional dan contoh ujian untuk TOEIC, IELTS, dan EPIT (setara dengan TOEFL-ITP), dilakukan secara online dan penilaian secara otomatis dengan hasil berdasarkan data. Ujian Bahasa Inggris NUADU telah diikuti oleh ribuan peserta tes dari universitas dan sekolah bahasa swasta di seluruh dunia. Program ini juga cocok untuk diterapkan program belajar pegawai korporat.

TINGKATKAN SKALABILITAS DAN EFISIENSI ANDA

Dikombinasikan dengan konten bersertifikat dari Innova Press, NUADU merupakan cara yang lebih cepat dan lebih murah untuk melakukan evaluasi kemahiran serta untuk melakukan latihan ujian Bahasa Inggris. Anda mendapatkan hasil langsung berdasarkan penilaian otomatis dengan data sub-keterampilan yang melengkapi metrik penilaian ujian dan CEFR. Dan Anda tidak perlu membatasi kegiatan mengajar Anda pada ruang kelas Anda.

MENINGKATKAN METRIK KEBERHASILAN SEKOLAH

Alat penilaian NUADU memberikan data penilaian yang andal dan akurat berdasarkan kinerja siswa. Data ini mengukur kekuatan dan kelemahan siswa di tingkat keterampilan dan sub-keterampilan. Memprediksi nilai sebelum mengambil ujian nyata yang mahal, serta meningkatkan kenyamanan dan efektivitas siswa.

MENAWARKAN FLEKSIBILITAS BAGI PARA SISWA

Peserta didik dapat berlatih secara efektif untuk mencapai skor yang ditargetkan dengan menggunakan sistem belajar mandiri, hasil otomatis, feedback yang cepat, dan identifikasi kemajuan selama proses belajar. Dengan sumber materi bersertifikat dengan pertanyaan dan tambahan soal di semua kategori ujian, memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat apa saja.

PUSATKAN DATA ANDA DAN PANTAU KINERJA PARA SISWA

Karena semua ujian disampaikan pada platform NUADU yang bersifat kelembagaan, sekolah dan universitas swasta dapat memiliki akses penuh untuk seluruh data yang berwadah di satu tempat.

HINDARI KECURANGAN

Beberapa paket ujian yang tersedia pada platform NUADU membantu mencegah terjadinya kecurangan. Dalam platform NUADU, paket materi diperbaharui setiap 6 bulan.

PERTANYAAN BERBASIS KETERAMPILAN

Disesuaikan dengan jenis ujiannya, IELTS, TOEIC, dan EPIT, NUADU memberikan tipe soal Listening, Reading, Speaking, dan Writing di dalam program ini.

PENAWARAN FLEKSIBEL

Penawaran fleksibel untuk berlangganan program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Salah satunya, kami menyediakan personalisasi program ini dengan logo institusi yang terkait.

english-exams.nuadu.com

Categories
Offer Vietnam

Luyện thi IELTS, TOEIC và TOEFL ITP

Thông qua hệ thống đánh giá trực tuyến của NUADU, thí sinh có thể tham dự các kỳ thi ngoại ngữ liên kết quốc tế và các kỳ thi thử TOEIC, IELTS và EPIT (TOEFL-ITP) trực tuyến và được chấm điểm thi tự động dựa trên kết quả từ hệ thống dữ liệu. Các kỳ thi tiếng Anh của NUADU đã được thực hiện bởi hàng nghìn thí sinh từ các trường đại học và trung tâm ngoại ngữ trên khắp thế giới. Ngoài ra hệ thống còn phù hợp cho việc đào tạo nhân viên tại công ty!

TĂNG KỸ NĂNG VÀ HIỆU QUẢ LUYỆN THI

Với nội dung luyện thi được chứng nhận bởi Innova Press, NUADU là con đường nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn để đánh giá trình độ tiếng Anh cũng như thực hiện các bài thi thử. Thí sinh sẽ nhận được kết quả ngay lập tức với hệ thống chấm điểm tự động dựa theo dữ liệu khung điểm thi và CEFR. Học viên sẽ được trải nghiệm học tập không giới hạn khi không phải tham gia học trên lớp mà hoàn toàn có thể học trực tuyến.

CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG

Công cụ đánh giá NUADU cung cấp dữ liệu đánh giá chính xác và đáng tin cậy dựa trên kết quả học tập của học viên. Hệ thống có thể đo lường điểm mạnh và điểm yếu của học viên trên cấp độ của các kỹ năng và kỹ năng phụ. Dự đoán điểm trước khi tham gia kỳ thi giúp học viên cảm thấy thoải mái và có kế hoạch học tập hiệu quả hơn.

LUYỆN THI LINH HOẠT HƠN

Học viên có thể luyện tập một cách hiệu quả để đạt được điểm mục tiêu bằng cách sử dụng phương pháp tự học, nhận kết quả tự động, phản hồi tức thì và theo dõi tiến độ học tập. Nguồn tài liệu học tập được chứng nhận và cung cấp đầy đủ các dạng câu hỏi trong tất cả các phần thi. Học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị.

TẬP TRUNG HÓA DỮ LIỆU VÀ THEO DÕI HIỆU QUẢ HỌC TẬP

Tất cả các kỳ thi được cài đặt trên nền tảng NUADU nên các trung tâm đào tạo và trường đại học có toàn quyền truy cập vào dữ liệu ở cùng một nơi.

TRÁNH TIÊU CỰC TRONG THI CỬ

Hệ thống có rất nhiều bài thi có sẵn nên sẽ hạn chế gian lận thi cử. Các bài thi mới được tải lên 6 tháng một lần.

CÂU HỎI THỰC HÀNH dựa trên KỸ NĂNG

Tùy thuộc vào loại bài thi, IELTS, TOEIC và EPIT, hệ thống sẽ cung cấp các dạng câu hỏi Nghe, Đọc, Nói và Viết.

CÁC GÓI BÀI THI LINH HOẠT

Ưu đãi linh hoạt khi mua các gói thi tùy theo nhu cầu của trường. Có thể thay đổi thành logo của trường khi tổ chức thi.

english-exams.nuadu.com

Categories
Language Exams Main Page Offer

Prepare your students for IELTS, TOEIC, and TOEFL ITP tests

NUADU’s online assessment platform offers internationally aligned language exams and mock exams for TOEIC, IELTS, and EPIT (TOEFL-ITP aligned), conducted online and automatically marked with data-driven results. NUADU English Exams have been taken by thousands of test takers from universities and private language schools around the world. Also suitable for corporate learning!

Increase your scalability and efficiency

Combined with certified content by Innova Press, NUADU is a faster and cheaper way of conducting English level evaluation as well as conducting mock-exams. You get immediate results based on automatic marking with sub-skill data following exam scoring metric and CEFR. And you don’t have to limit your operations to the size of your classroom.

Improve school success metrics

NUADU assessment tool delivers reliable and accurate assessment data based on students’ performance. It measures students’ strengths and weaknesses at both skill and sub-skill levels. Predicting scores before taking the costly real exam increases students’ comfort and effectiveness.

Offer flexibility for learners

Learners can practice effectively to achieve their target score using self-study, automated results, instant feedback, and progress tracking. Certified learning resources with questions and supplementary resources in all exam categories. Allows for learning at any time, any place on any device.

Centralize your data and monitor learner’s performance

As all exams are delivered on the NUADU institutional platform, private learning schools and universities have full access to the data in one place.

Avoid cheating

Multiple packages of exams available on the platform helps to prevent cheating. Fresh packages are uploaded every 6 months.

Skill-based practice questions

Depending on the type of exam, IELTS, TOEIC, and EPIT offer Listening, Reading, Speaking and Writing types of questions.

Flexible offer

Flexible offer for purchasing packages of tests depending on institution need. Personalization with institution logo is available.

english-exams.nuadu.com

Categories
Indonesia Main Page News Offer

Lenovo laptops & NUADU bundle

We are excited to inform, that Lenovo laptops with instant access to NUADU are now available in Indonesia.

Bundled with Lenovo hardware, our learning and assessment platform provides a complete solution for blended and distance learning, online education, and exams. NUADU comes with a three-year license for the learning content for National and International curricula, question banks, and implementation service.

This special offer was prepared jointly by Lenovo and NUADU for the schools in Indonesia. Lenovo and NUADU believe that transforming education is critical for society’s development, and Lenovo has always been proud to provide smarter technologies that engineer smarter classrooms for students. As the education environment is continuously changing, our close collaboration with Lenovo will ensure educators to be able to keep up with the new ways of teachings as students switch to online platforms and distance learning. Through this collaboration, Lenovo and NUADU aspire to provide innovation that meets the demands of distance learning and aids institution with their education transformation journey.

For the schools using National Curriculum, NUADU provides content from renowned educational publishers, available for Primary level 1 – 6 and Secondary level 7 – 12. Over 28,000 resources are available for Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi and Sosiologi.

For the schools using international curricula, NUADU provides internationally renowned Cambridge and Singapore curriculum for the subjects of Cambridge Primary Curriculum level 1 – 6 for Maths and Science with over 13,000 resources available, and Singapore Primary and Lower Secondary for English, Maths, and Science with over 18,000 resources available.

For business enquiries please contact Stella Djajasaputra – sdjajasaputr@lenovo.com

Categories
Indonesia News Offer

Dengan gembira kami informasikan bahwa laptop Lenovo dengan akses NUADU sekarang tersedia di Indonesia

Menggunakan laptop Lenovo, platform pembelajaran dan penilaian kami menyediakan solusi menyeluruh untuk ‘blended learning’ (gabungan metode tatap muka dan online), pembelajaran jarak jauh, pendidikan online, ataupun ujian.

NUADU dilengkapi dengan lisensi tiga tahun untuk konten pembelajaran yang mencakup kurikulum Nasional dan Internasional, bank soal, dan layanan implementasi.

Penawaran khusus ini hadir atas hasil kolaborasi Lenovo dan NUADU untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Lenovo dan NUADU percaya bahwa transformasi pendidikan sangat penting untuk pengembangan masyarakat dan Lenovo bangga dapat selalu menyediakan teknologi yang lebih canggih agar dapat memfasilitasi ruang kelas yang lebih cerdas untuk siswa. Seiring lingkungan pendidikan yang terus berubah, kolaborasi erat kami dengan Lenovo ini akan memastikan para pendidik dapat mengikuti cara-cara pengajaran baru ketika siswa beralih ke platform online dan pembelajaran jarak jauh. Melalui kolaborasi ini, Lenovo dan NUADU bercita-cita untuk memberikan inovasi yang memenuhi tuntutan pembelajaran jarak jauh dan membantu institusi dalam menjalankan transformasi pendidikan mereka.

Untuk sekolah yang menggunakan Kurikulum Nasional, NUADU menyediakan konten dari penerbit pendidikan terkenal, tersedia untuk tingkat Dasar 1 – 6 dan tingkat Menengah 7 – 12. Lebih dari 28.000 sumber pembelajaran tersedia untuk Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, IPA, IPS, SBDP , Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi.

Untuk sekolah yang menggunakan kurikulum internasional, NUADU menyediakan kurikulum Cambridge dan Singapura yang terkenal secara internasional untuk mata pelajaran Cambridge Kurikulum Tingkat 1 – 6 untuk Matematika dan Ilmu Pengetahuan dengan lebih dari 13.000 sumber pembelajaran yang tersedia, dan Sekolah Dasar dan Menengah Singapura untuk Bahasa Inggris, Matematika, dan Sains dengan tersedia lebih dari 18.000 sumber pembelajaran.

Untuk informasi terkait kerjasama dapat menghubungi Stella Djajasaputra – sdajajasaputr@lenovo.com

lenovo laptop
Categories
Articles Offer Poland

Nauka w domu nie musi być nudna!

W NUADU udostępniliśmy tysiące interaktywnych zadań i materiały do samodzielnej nauki dla uczniów klas IV – VIII. Na komputerze, w telefonie i tablecie.

Dla każdego przedmiotu przygotowaliśmy materiały edukacyjne i zadania do rozwiązywania, które same się sprawdzają. Wszystkie materiały zgodne są z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dotychczas materiały, zadania oraz funkcjonalności takie jak natychmiastowe wyniki, czy obserwowanie postępów w nauce dostępne były wyłącznie dla szkół współpracujących z NUADU. Po raz pierwszy udostępniliśmy je do indywidualnego wykorzystania! Będą pomocą dla dzieci, które kontynuują naukę w domu. Z NUADU mogą uczyć się samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Z materiałów skorzystają również korepetytorzy, centra korepetycyjne lub inne mniejsze jednostki edukacyjne.

W każdej klasie:

 • Tysiące interaktywnych zadań
 • Automatycznie sprawdzane wyniki
 • Bogata baza wiedzy
 • Dostęp na smartfonie i w komputerze
 • Materiały zgodne z podstawą programową MEN

Szczegóły programowe dla każdej klasy znajdują się na stronie uczen.nuadu.pl!

Aby zakupić materiały należy zarejestrować konto w NUADU i wybrać swoją klasę w zakładce „Sklep”.

Do końca sierpnia trwa promocja. Dostęp do materiałów wybranej klasy na okres 12 miesięcy kosztuje teraz połowę regularnej ceny czyli 59 zł.

Oferujemy 100% rabat dla dzieci pracowników służb medycznych!

Categories
News Offer Vietnam

Học trực tuyến chính là giải pháp cho các trường học trong thời kỳ khó khăn

Giai đoạn khó khăn hiện nay đã làm thay đổi suy nghĩ và nhận thức của chúng ta về việc giảng dạy. Để đảm bảo an toàn cho thế hệ trẻ, nhiều trường học đang tổ chức dạy trực tuyến và cho học sinh học ở nhà để theo kịp chương trình giảng dạy.

Giáo viên chịu không ít áp lực khi phải tìm ra công cụ học tập trực tuyến nào hiệu quả và vừa phải học cách sử dụng thành thạo. Thông thường, giáo viên sẽ kết hợp các công cụ có thể để tạo ra một lớp học trực tuyến nhưng lại không mấy hiệu quả vì việc triển khai công nghệ khá khó khăn, và giáo viên cần làm quen với các thuật ngữ mới lạ như AI, SaaS, học máy, v.v.

 Tại sao chúng ta lại không nghĩ đến một nền tảng được thiết kế riêng cho việc học trực tuyến giúp cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn?

Chúng tôi mang đến một hệ thống học tập trực tuyến mà chỉ mất 1 ngày để tiến hành cài đặt.

NUADU là một công cụ hỗ trợ học trực tuyến, giúp các trường học phản ứng nhanh với khủng hoảng và tránh làm gián đoạn việc học tập của học sinh ngay cả khi có dịch bệnh xảy ra.

Chúng tôi mang lại hệ thống quản trị giáo dục cá nhân hóa dựa trên dữ liệu giúp học sinh đạt được mục tiêu học tập mọi lúc, mọi nơi. Học sinh chỉ cần tải ứng dụng di động miễn phí sẽ nhận được bài tập giáo viên giao và học theo tốc độ của riêng mình ngay trên điện thoại.

Lợi ích:

 • Giao bài tập và truy cập tài liệu tương tác
 • Hệ thống tự động đánh giá chấm điểm ngay lúc học giúp giáo viên tiết kiệm thời gian hơn
 • Phản hồi cho từng học sinh ngay lập tức
 • Theo dõi hiệu quả học tập từng cá nhân, một nhóm và cả lớp
 • Hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian học trực tuyến.

Tiến trình:

 • Chạy demo
 • Họp thảo luận
 • Kí kết hợp đồng
 • Đào tạo sử dụng
 • Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn có đang quan tâm vấn đề này?

Điền ngay thông tin vào mẫu để chúng tôi liên hệ hỗ trợ bạn về hệ thống NUADU nhé!

Categories
Indonesia News Offer

Pembelajaran Jarak Jauh sebagai Jawaban Situasi Krisis untuk Sekolah

Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, memaksa kita untuk mengubah pandangan kita tentang bagaimana proses belajar-mengajar harus tetap diterapkan dalam situasi krisis. Dengan pertimbangan keamanan, lebih banyak institusi pendidikan yang menerapkan sistem homeschooling dan pembelajaran paruh waktu untuk tetap dapat mengikuti kurikulum Pendidikan sekolah.

Guru diharuskan untuk mencari tahu alat/cara pembelajaran online mana yang paling bagus dan juga bagaimana cara menggunakannya. Seringkali, sekolah membaurkan beberapa kanal online untuk membuat ruang kelas virtual – dengan hasil yang beragam. Hal ini bisa jadi tidak membantu dalam mengimplementasi teknologi di dalam proses belajar mengajar karena guru perlu belajar berbagai istilah baru seperti AI, SaaS, pembelajaran mesin, dan banyak lagi.

Lalu mengapa tidak membuat proses lebih mudah dengan cukup menggunakan platform yang memang dirancang untuk pembelajaran jarak jauh?

Kami merancang platform pembelajaran jarak jauh yang dapat Anda terapkan dalam 1 hari

NUADU merupakan platform yang siap digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, serta memungkinkan Anda untuk menanggapi krisis dengan cepat sehingga penyelenggaraan tahun ajaran tidak terganggu – bahkan selama wabah.

Kami menawarkan sistem berbasis data untuk proses pembelajaran yang terpersonalisasi sehingga dapat membantu siswa Anda mencapai tujuan akademik mereka kapan saja, di mana saja. Murid-murid hanya cukup mengunduh aplikasi seluler gratis, yang memberi tahu mereka tentang tugas baru yang diberikan dan memungkinkan mereka belajar dengan cara mereka sendiri melalui smartphone masing-masing.

Pembelajaran jarak jauh NUADU dashboard

Manfaat:

 • Memberikan kegiatan dan akses sumber pembelajaran yang interaktif
 • Menghemat waktu dalam penilaian dan penugasan; platform kami melakukan itu secara otomatis dan real time
 • Memberikan feedback yang tepat dan cepat bagi setiap individu untuk tiap penugasan
 • Memantau kinerja pada level individu, grup, dan kelas
 • Bantuan teknis terkait operasional secara real time

Proses untuk penerapan Distance Learning:

 • Demo
 • Pertemuan awal
 • Penandatanganan perjanjian
 • Pelatihan dan bimbingan untuk penggunaan fitur Distance Learning
 • Bantuan teknis lainnya

Tertarik?

Isi formulir kontak di bawah ini agar tim kami dapat menghubungi Anda untuk mendiskusikan bagaimana NUADU dapat membantu Anda dalam menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh.