Categories
Tutorials Videos Vietnam

Chào mừng bạn đến với các bài hướng dẫn đào tạo trên hệ thống NUADU dành cho giáo viên và học sinh!

Tại đây, bạn có thể tham khảo 23 video hướng dẫn các chức năng của NUADU để giúp bạn và học sinh của mình đạt được các mục tiêu học tập.

Đối với giáo viên, NUADU trang bị các công cụ để giao bài tập cho học sinh nhằm giúp các em đạt được mục tiêu học tập, trải nghiệm quá trình học tập dễ dàng và thuận tiện hơn ở mọi lúc, mọi nơi. Các video này giới thiệu cho giáo viên các kỹ năng cần thiết  trên NUADU từ việc ra bài tập cho học sinh, cách tạo tài liệu và câu hỏi của riêng mình cũng như cách dễ dàng kiểm tra kết quả và tiến độ học tập lâu dài của học sinh bằng hệ thống chấm điểm tự động và phân tích dữ liệu.

Đối với học sinh, các video này sẽ hướng dẫn thực hiện tất cả các chức năng trên NUADU một cách dễ dàng. Các em sẽ có thể hoàn thành tốt các bài tập được giao, cũng như tự chủ động trong việc học của mình bằng cách theo dõi kết quả và tiến độ học tập trong các môn học, chủ đề, mục tiêu học tập và kỹ năng nhận thức.

Categories
Indonesia Tutorials Videos

Selamat datang di tutorial pelatihan NUADU untuk guru dan siswa!

Di halaman ini, Anda dapat menemukan video tutorial tentang berbagai fungsi NUADU untuk memungkinkan Anda dan siswa Anda mencapai target dan tujuan pembelajaran.

Sebagai guru, NUADU melengkapi Anda dengan perangkat untuk memaksimalkan kemampuan siswa Anda untuk mencapai target akademik mereka, menikmati proses belajar serta belajar dengan mudah dan nyaman di mana saja, kapan saja. Video-video ini memberikan keterampilan yang penting bagi guru, mulai dari cara memberikan aktivitas kepada siswa, cara membuat bahan ajar dan soal latihan secara mandiri, dan cara mudah memeriksa hasil belajar dan perkembangan belajar siswa dalam jangka panjang menggunakan sistem penilaian otomatis dan analisis data yang kuat.

Bagi siswa, video tutorial ini akan memberi mereka kemudahan untuk mengikuti panduan tentang bagaimana menggunakan semua fungsi yang mereka butuhkan di NUADU. Mereka akan mampu menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan serta mengambil peran dari otonomi pembelajaran dengan memonitor hasil dan perkembangan belajar mereka berdasarkan mata pelajaran, topik, tujuan pembelajaran dan keterampilan kognitif.


Categories
Main Page Tutorials Videos

Welcome to the NUADU training tutorials for teachers and students!

Here you can find a playlist of 23 tutorial videos on a wide range of NUADU functionalities to enable you and your students to meet your academic targets and goals.

As teachers, NUADU equips you with the tools to empower your students to reach their academic ambitions, enjoy the learning process and to study easily and conveniently anywhere, anytime. These videos provide teachers with the essential NUADU skills from how to assign activities to students, how to create your own resources and questions, and how to effortlessly check student results and long-term progress using the powerful auto-marking system and data analytics.

For students, these tutorial videos will give them an easy to follow guide on how to perform all the functions they require on NUADU. They will be able to successfully complete their assigned activities, as well as take autonomy of their own learning by keeping track of their results and progress in the areas of subjects, topics, learning objectives and cognitive skills.


NUADU Indonesia Tutorials


NUADU Plilippines Tutorials


NUADU Vietnam Tutorials

Categories
Main Page Videos

Introduction to NUADU

+ 92% satisfied students!

Categories
Main Page Videos

The Future of Education Is Now

NUADU – THE FUTURE OF EDUCATION IS NOW
Categories
Videos

Teachers Can Smile Again

NUADU can save 7h of a teacher’s time per week!

Categories
Videos

NUADU for Students

62% of students improved their marks while using NUADU.

Categories
Tutorials Videos

Assigning content from the curriculum strand at NUADU platform

Categories
Videos

School Admin Dashboard in NUADU

Categories
Videos

NUADU for Principals

Performance monitoring for better decisions.