Categories
Articles Main Page

NUADU Boosts Cooperation and Teamwork among pupils

As stated in the Special Report on the Cooperation of Business and Education in Poland, employers [1] consider teamwork skills to be absolutely vital in the workplace. Therefore, developing teamwork among pupils helps in their careers.

Managers are mindful that these so-called soft skills can determine the success or failure of any project:

  • collaboration to achieve group goals
  • receptiveness to suggestions
  • giving and accepting feedback
  • motivating others
  • problem-solving with a team

However, these qualities are not innate; they are acquired over years of experience.

An Educational Paradigm Shift

The previous model of education in Poland focused on individual work at school and at home, which provides few opportunities to master soft skills. Consequently, young people only begin to develop crucial skills and attitudes in their first job.

Fortunately, there has been a paradigm shift toward a more collaborative approach in schools. Currently, pupils have more opportunities for projects where each child’s input contributes to the final grade.

They soon learn that success requires the involvement of everyone. Instead of looking for someone to blame, the group focuses their time on seeking solutions. In the process, they practice and learn valuable skills that prove valuable in professional settings.

Technology-Supported Collaboration and teamwork among pupils

NUADU is a platform that supports the educational process through an objective evaluation of the learning outcomes achieved. Our team develops solutions that not only contribute to the acquisition of knowledge but also help shape the desired professional attitudes.

NUADU allows teachers to identify the abilities of individual pupils, which equips them to make the right decisions when choosing pupils to work on a group project together.

Michał Korpys, Head of Product at NUADU
NUADU educational platform encourages students for cooperation and teamwork
NUADU educational platform encourages Cooperation and Teamwork among pupils

NUADU is a convenient solution designed to help teachers support individual students and analyse their progress, despite the limited time available. This system tracks and compares learning styles, results, and motivational characteristics (determined by psychophysiological factors).

The NUADU platform is highly accurate and founded on the latest breakthroughs in pedagogy, neurobiology, and psychology. Plus, the advanced technology used to process educational data allows the best designation of specific tutor–pupil pairs. Thus, NUADU is uniquely positioned to promote the changes taking place in Polish schools.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html (Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014) Jawor-Joniewicz, A. (2014). Business for education. Special Report on the Cooperation of Business and Education in Poland

Categories
News Poland

NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Według Raportu specjalnego dotyczącego współpracy biznesu i edukacji w Polsce  dla pracodawców [1] bardzo istotna jest m.in. umiejętność pracy w zespole. Wysoko cenią oni osoby, które potrafią realizować cele zespołowe, są otwarci na sugestie innych, dają i przyjmują informacje zwrotne, wzajemnie się motywują i wspólnie rozwiązują problemy. Dyrektorzy wiedzą, że te kompetencje miękkie mogą zaważyć na sukcesie lub porażce projektu. Nie są to jednak umiejętności, z którymi się rodzimy, lecz nabywamy je z czasem. NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów.

Dotychczasowy model kształcenia uczniów był w Polsce mocno nastawiony na pracę indywidualną – każdy uczeń pracował na swoje oceny w szkole i w domu. W rezultacie młody człowiek czasem dopiero w pierwszej pracy rozwijał w większym stopniu umiejętności i postawy tak cenne w oczach pracodawcy: współpracę i pracę zespołową.

NUADU z podziwem obserwuje zmiany zachodzące w polskich szkołach – dzieci w szkole mogą coraz częściej doświadczać tak zwanych projektów grupowych – np. poprzez wspólne projekty, gdzie każdy uczeń ma wkład we wspólną ocenę końcową. W takim projekcie bardzo ważna jest świadomość, że pracujemy wspólnie, gramy do jednej bramki, że sukces wymaga zaangażowania wszystkich, a problem jest wspólny i wymaga rozwiązania, nie zaś szukania winnych.

NUADU – platforma wspierająca proces edukacji w zakresie ewaluacji ze szczególnym naciskiem na obiektywną ocenę efektów nauki – opracowuje rozwiązania, które nie tylko pomagają w przyswajaniu wiedzy, ale również w kształceniu pożądanych postaw zawodowych. 

W systemie NUADU nauczyciel może identyfikować umiejętności poszczególnych uczniów, dzięki czemu podejmuje trafne decyzje w odniesieniu do łączenia uczniów w projekty grupowe.

Michał Korpys, Dyrektor Produktu NUADU
NUADU wspiera współpracę i pracę zespołową wśród uczniów

Zaawansowana technologia mechanizmów przetwarzających dane z procesu edukacyjnego pozwala również na łączenie uczniów w pary na zasadzie tutor-uczeń. Wspólna praca nad zagadnieniem uczy otwartości na sugestie innych, dawania i przyjmowania informacji zwrotnych oraz wzajemnej motywacji. To również bardzo wygodne rozwiązanie w systemach edukacyjnych, w których nauczyciel ma ograniczony czas na wsparcie każdego ucznia. Co ważne, opracowany system tutoringu wykorzystuje mechanizmy uczące się, porównuje rezultaty, styl uczenia się, charakterystykę motywacji, opisaną czynnikami psychofizjologicznymi oraz postępy uczniów – jest więc dokładny oraz osadzony w odkryciach z obszaru pedagogiki, neurobiologii i psychologii.

[1] https://docplayer.pl/2932517-Biznes-dla-edukacji-raport-specjalny-dotyczacy-wspolpracy-biznesu-i-edukacji-w-polsce.html(Raport specjalny PARP Biznes dla Edukacji, 2014)Jawor-Joniewicz, A. (2014). Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce