Categories
News Poland

186 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu sprzętu oraz oprogramowania do zdalnej edukacji. Środki mogą przeznaczyć na wdrożenie platformy do nauczania NUADU.

Projekt warty 186 milionów złotych jest jedną z odpowiedzi Ministerstwa Cyfryzacji na obecną sytuację szkolnictwa.

 • Każdy samorząd w Polsce może zostać objęty finansowaniem
 • Wystarczy złożyć wniosek, aby dostać gwarancję otrzymania środków
 • Formularz wniosku jest bardzo prosty i przejrzysty

Wniosek można złożyć dzięki witrynie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola i dołączyć do ponad 1 000 gmin które skorzystały już ze wsparcia.


Zdalna Klasa z NUADU to prosty w obsłudze system, dzięki któremu szkoły mogą w pełni kontynuować nauczanie zgodnie z podstawą programową MEN.

logotypy NUADU Microsoft Teams and Microsoft Partner

NUADU w połączeniu z aplikacją Microsoft Teams pozwala nauczycielom prowadzić zajęcia dzięki wideokonferencjom i jednocześnie pracować z uczniami wykorzystując tysiące dostępnych zadań.

Zdalne wdrożenie to tylko 3 kroki:

 • Złożenie zamówienia.
 • Umówienie szkolenia online.
 • Wprowadzenie danych klas.

Gwarantujemy uruchomienie systemu dla całej szkoły w ciągu 24 godzin oraz całodobowe wsparcie.

Dawid Jakubowski
+48 606 267 600

Categories
News Poland

Środki z Funduszy Europejskich w oświacie warte uwagi

Jak skorzystać z Funduszy Europejskich i poprawić jakość edukacji – Gdynia dobrym przykładem

Podczas przeglądania dostępnych Funduszy Europejskich, warto zwrócić uwagę na te, których celem jest poprawa jakości kształcenia. Są to np. środki kierowane w ramach poddziałania 11.1.4 do tzw. „obszarów szczególnej interwencji” (OSI) gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie województwa śląskiego. Nabór został ogłoszony 30.05. 2019 roku. Do rozdysponowania jest ok. 13 mln. zł.

Jedno z ważniejszych działań w tym konkursie to „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy”. Środki nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, tylko na oprogramowanie, dzięki któremu szkoła wdroży nową technologię i udostępni uczniom wartościowe materiały edukacyjne. Dofinansowanie wynosi aż 90%: 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej, 5% – z budżetu państwa. Pozostałe 10% to wkład własny gmin – najczęściej związany z udostępnieniem sal lekcyjnych i infrastruktury szkolnej.

Każde województwo realizuje swoją strategię rozwoju w oparciu o indywidualną diagnozę, dlatego różne są poziomy dofinansowania i zakresy projektów. Jednak dla całego kraju edukacja jest kluczowa – na ten cel przeznaczono aż 95 milionów.

Ponadto na poziomie ogólnopolskim są realizowane celowe programy wspierające rozwój oświaty. Służy do tego głównie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Na przykład w grudniu 2019 roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej jest planowany nabór w ramach poddziałania 2.10.6 Wysoka jakość systemu oświaty, którego celem jest tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego.

Nowa szansa na poprawę sytuacji w szkołach

Samorządy wdrażające projekty technologiczne w edukacji oszczędzają czas i pieniądze oraz podnoszą jakość kształcenia w szkołach. Problem przeładowania nauczycieli administracją oraz trudności w dopasowaniu treści do indywidualnych potrzeb uczniów – to kwestie często poruszane przez nauczycieli i dyrektorów. Środki z Unii Europejskiej dają nadzieję na zmianę tej sytuacji. Co można zyskać? Przede wszystkim większe postępy uczniów w nauce oraz mniejsze zaangażowanie nauczycieli w wykonywanie rutynowych czynności.

Przykład godny naśladowania

Gdynia, port jachtowy i plaża miejska

Dobrym przykładem wdrożenia technologii w edukacji jest Miasto Gdynia, które w ramach nieograniczonego przetargu zakupiło dla całej gminy platformę edukacyjną z treściami dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Gospodarze miasta sięgnęli po środki z Europejskiego Funduszu Społecznego dostępne w RPO Województwa Pomorskiego 2014-2020. Projekt obejmował zapewnienie infrastruktury technicznej i zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową. Istotne było też szkolenie nauczycieli z obsługi platformy oraz wsparcie użytkowników w trybie całodobowym.

Co dokładnie dostarczono w ramach projektu? Gdyńskie szkoły otrzymały dostęp do platformy edukacyjnej NUADU zawierającej 18 000 zadań z takich przedmiotów jak: język polski, angielski, matematyka, chemia, fizyka, biologia oraz geografia i nauczanie wczesnoszkolne. Oprócz zadań udostępniono również ponad 1 400 lekcji multimedialnych oraz prawie 500 gier interaktywnych. Platforma pomaga w sposób praktyczny wdrożyć w szkołach światowe rozwiązanie edukacyjne. NUADU wspiera nauczycieli w przeprowadzaniu oceniania kształtującego, pomaga w praktyce zrealizować ideę personalizacji oraz umożliwia przeprowadzenie zajęć w modelu klasy odwróconej.

Z tego rozwiązania mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i dyrektorzy, ale również rodzice i pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy uzyskują dostęp do wielu raportów i statystyk o działaniu szkół i postępach uczniów.

Na życzenie Zamawiającego zapewniona została integracja Platformy z pakietem MS Office.

Dzięki takim projektom Gdynia, a także inne miasta (Zgierz, Brodnica czy Oleśnica) budują wizerunek krajowego pioniera innowacji w oświacie.

Od czego zacząć?

Środków unijnych do wykorzystania wciąż jest sporo, a w ich pozyskaniu pomagają firmy doradcze – doświadczone w składaniu wniosków i rozliczaniu projektów. Zgodnie z raportem NIK, stworzonym na półmetku obecnej perspektywy finansowej, średni postęp w wykorzystaniu alokacji UE w Regionalnych Programach Operacyjnych (w odniesieniu do średnich wartości łącznie dla wszystkich programów operacyjnych) w okresie od 30.06.2016 r. do 30.06.2017 wynosił tylko 26,5%. W związku z tym warto zintensyfikować działania i sięgnąć po unijne dotacje w ramach Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych.

Te fundusze są ważnym elementem rozwoju oświaty w Polsce, zwłaszcza poprzez wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia w różnych regionach kraju.

Od momentu wejścia Polski do UE, polskie Gminy mogą pozyskiwać dodatkowe Fundusze Europejskie m.in. na rozwój infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej czy wzmocnienie konkurencyjności swojego regionu na tle innych regionów w Polsce czy za granicą. Czy warto aplikować? Decyzja zależy od wielu (specyficznych dla każdej gminy) czynników, natomiast efekt jest co najmniej zadowalający. Inwestycje, które do tej pory były „spychane” na drugi plan z powodu ograniczonego budżetu gminy, mogą być teraz realizowane szybciej i sprawniej.

Categories
News NUADU Smart Edu Poland

NUADU Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

NUADU Smart Edu – system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, pedagogiki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania informatycznego dla użytku nauczycieli i uczniów, kompleksowo wspierającego proces edukacyjny.

Tytuł projektu

„NUADU Smart Edu – system podnoszący osiągnięcia uczniów za pomocą spersonalizowanych ścieżek kształcenia opartych o badania naukowe z neurobiologii, pedagogiki i psychologii oraz uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję”

Beneficjent

NUADU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu: 3 520 541,72 PLN

Kwota dofinansowania UE: 2 582 850,72 PLN

Opis

W ramach projektu zostanie wytworzone innowacyjne rozwiązanie NUADU Smart Edu. Wnioskodawca planuje opracowanie rozwiązania kompleksowo wspierającego proces uczenia się. Najważniejsze wytwarzane funkcjonalności to:

 • inteligentny algorytmu planowania edukacyjnego w celu wsparcia procesu personalizacji;
 • system łączenia uczniów w pary i grupy w celu wsparcia poprawy wyników dzięki współpracy i pomocy międzyuczniowskiej;
 • system powtórek i utrwalania wiedzy bazujący na analizie aktywności ucznia w celu wsparcia trwałego zapamiętywania treści;
 • system wspierający motywację oraz systematyczność oparty o grywalizację oraz trenera “bota”.

Przypisanie w sposób sztywny (ręczny) określonych zadań i treści to zbyt mało, aby zapewnić uczniowi odpowiednie środowisko nauczania dlatego też pragniemy opracować unikatową w skali światowej innowację wspierającą osiąganie lepszych wyników w nauce oraz umożliwiającą indywidualne podejście do ucznia. Po raz pierwszy na świecie wykorzystana zostanie w tak znaczącym wymiarze sztuczna inteligencja w służbie wsparcia poprawy efektów kształcenia, mocno osadzając rozwiązanie technologiczne w odkryciach z obszaru nauk humanistycznych. Planowane rozwiązanie jest pożądane przez rynek, między innymi dlatego, że adresuje jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej edukacji, czyli niemożność poświęcenia wystarczającej ilości czasu i uwagi wszystkim uczniom w wymiarze jakiego wymagają i potrzebują.

Categories
News NUADU Smart Edu

NUADU Smart Edu solution to benefit from Smart Growth and Regional Development EU funding

Assigning tasks and content to students in a predefined, manual way is not enough if you want to ensure they have a proper learning environment. That is why NUADU is going to design a unique, innovative solution that helps to improve results and enables a personalised learning environment for every student.

Title of the project: “NUADU Smart Edu – a system that improves students’ learning results thanks to personalised learning paths based on scientific research in neurobiology, psychology, education, machine learning, and AI.”

Beneficiary: NUADU Sp. z o. o.

Cost of the project: 3,520,541.72 PLN

EU funding: 2,582,850.72 PLN

Description: As part of the project, NUADU will develop an innovative NUADU Smart Edu solution. The applicant plans to develop a solution that will comprehensively support the learning process. Its most essential functionalities are:

 • an intelligent education planning algorithm that supports the personalisation process;
 • a system that enables pair or group work to help students improve their learning outcomes through collaboration and mutual support;
 • a review and knowledge consolidation system based on the analysis of students’ activity that helps them to permanently memorise what they learn;
 • a system that increases motivation and systematicity, based on gamification and a “bot” coach.

Assigning tasks and content to students in a predefined, manual way is not enough if you want to ensure they have a proper learning environment. That is why we are going to design a unique, innovative solution that helps to improve results and enables a personalised learning environment for every student. For the first time, AI will be used to such an extent to support the improvement of educational outcomes, with technological solutions firmly embedded in human science discoveries.

The market needs such a solution because, among others, it addresses one of the most severe problems today’s education faces – the inability to devote as much time and attention to students as they need.

The target market for the product will be the global educational technology market – particularly in Poland and South-East Asia – that shows an annual growth of several dozen per cent. The main target audiences of the project are governments and local self-governmental units, educational publishers, distributors of teaching aids and integrators of digital solutions for schools, head teachers in schools and tuition centres, and parents. The stakeholders and end users of the solution are teachers and students.