Back
GDPR Clause
Tak, chcę otrzymywać drogą elektroniczną od Nuadu Sp z o.o., z siedzibą przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia informacje publikowane na newsroom.nuadu.com oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących nowości, produktów, usług NUADU. Zostałem/am poinformowana/y, że moja zgoda może zostać w cofnięta w dowolnym momencie.

Dziękujemy, że dołączyłeś do subskrybentów biura prasowego NUADU!
Ochrona Twojej prywatności jest dla nas niezwykle istotna.
Poniżej dzielimy się z Tobą istotnymi informacjami, związanymi z ochroną powierzonych nam danych:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest NUADUz o.o. z siedzibą w Gdyni – przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. (KRS 0000522737, NIP: 5862292090) Adres email: biuro@nuadu.pl

2. Wyznaczyliśmy w naszej organizacji inspektora ochrony danych osobowych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem email: krzysztof.jankowski@litwic.pl

3. Twoje dane osobowe (adres e-mail) będą przez nas wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów handlowych. Będziesz otrzymywał od nas dedykowany newsletter, zawierający informacje o nowościach, usługach, produktach Nuadu Sp z o.o.

4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda wyrażona w sposób elektroniczny. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana, poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego ( który będzie zawarty w każdej wiadomości, którą od nas otrzymasz ). Możesz również napisać wiadomość na adres: biuro@nuadu.pl

5. Twoje dane będą przetwarzane przez nas przez tak długo, jak będziesz zapisany do naszego newslettera – co oznacza do momentu wycofania zgody na jego otrzymywanie. Instrukcja wycofania zgody na jego otrzymywanie została zawarta w treści punktu 4.

6. Twoje dane osobowe ( adres e-mail) przekazane są przez nas do firmy zewnętrznej dostarczającej nam narzędzie do obsługi naszego biura prasowego - prowly.com

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora o ile to technicznie możliwe. Omawiane prawo przysługuje Ci tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
 7. Prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie, 
 8. Prawo wniesienia skargi do organu tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do grona subskrybentów newsroom.nuadu.com.

9. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na automatycznym przetwarzaniu danych.

10. Newsletter jest realizowany przy pomocy firmy Prowly należącej do European Tech Alliance

===English===

Thank you for joining the newsroom od NUADU!
Protecting your privacy is important to us.
Below, we share with you relevant information related to the protection of the data entrusted to us:

 1. The Data Controller of your personal data is NUADU Sp. z o.o. with its registered office in Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, Poland (KRS 0000522737, NIP: 5862292090) Email address: contact@nuadu.com

2. We have appointed The Data Protection Supervisor in our organization. You can contact him at the email address: krzysztof.jankowski@litwic.pl

3. Your personal data (e-mail address) will be used by us only for marketing purposes. You will receive a dedicated notification, containing information about recent publication(s) available at newsroom.nuadu.com

4. The basis for processing your data is your consent expressed in an electronic way. Your consent can be revoked at any time by clicking on the deactivation link (which will be included in every message you receive from us). You can also write a message to: contact@nuadu.com

5. Your data will be processed by us only as long as you subscribe to our newsroom - which means until you withdraw your consent to receive it. The instruction to withdraw consent has been included in point 4.

6. Your personal data (e-mail address) is provided by us to an external company that provides us with a tool to service our newsletter – Prowly, European Tech Alliance company
.
7. Your rights associated with personal data processing:
 1. right to withdraw your consent to data processing,
 2. right to access your personal data,
 3. right to demand rectification of your personal data - if it is erroneous,
 4. right to demand deletion of your personal data,
 5. right to demand limitation of processing of your personal data,
 6. right to portability of your personal data, i.e. right to receive your personal data from us in a structured, commonly used and machine-readable format. You have the right to transmit that data to another data controller or demand that we send it to another data controller, where technically feasible. You will have that right in respect of data that is based on your consent.
 7. Right to withdraw consent: in respect of data processed based on your consent - you have the right to withdraw it at any time,
 8. Right to lodge a complaint with a supervisory authority, i.e. President of Personal Data Protection Office. 
8. Providing data is voluntary, but necessary to subscribe to our news.

9. Your data is not used by us to make decisions based on automatic data processing.

10. Our newsroom is implemented with the help of Prowly, European Tech Alliance company


Back