Học trực tuyến chính là giải pháp cho các trường học trong thời kỳ khó khăn